องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 11 มิ.ย. 2562 ]143
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 11 มิ.ย. 2562 ]144
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 11 มิ.ย. 2562 ]138
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 11 มิ.ย. 2562 ]151
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 11 มิ.ย. 2562 ]147
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 11 มิ.ย. 2562 ]139
7 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 11 มิ.ย. 2562 ]224
8 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 11 มิ.ย. 2562 ]140
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 11 มิ.ย. 2562 ]151
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 11 มิ.ย. 2562 ]145
11 การรับชำระภาษีป้าย [ 11 มิ.ย. 2562 ]141
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 11 มิ.ย. 2562 ]141
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2562 ]143
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 11 มิ.ย. 2562 ]149
15 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2561 ]141