องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
  นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์  
  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 นายประจวบ กิมประโคน


นักพัฒนาชุมชุนชำนาญการ-ว่าง-

 นางสาวเสาวลักษณ์  ดีประจำ
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน