องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน การทำหวายเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566


         ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมควมรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน การทำตะกร้าหวายเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และปรุะชาชนทั่วไปและเพื่อให้ผูู้เข้าร่วมโครงการฯกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถเผยแพร่ประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป

2023-10-26
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-18