องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-32570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์


                        วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายก อบต.บุโพธิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

                    มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน โดยมีผู้แทนภาคส่วนราชการ ได้แก่ ท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ พัฒนาการอำเภอ ครู กศน.ประจำตำบลบุโพธิ์ รพ.สต.บ้านนาศรีนวล ผอ.โรงเรียนในเขตบริการ และคณะทำงานที่มาจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำหมู่บ้าน เมื่อมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ลำดับต่อไปเสนอญัตติให้สภาท้องถิ่นเห็นชอบให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

2024-04-26
2024-03-28
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-19
2023-12-29
2023-12-05
2023-10-26
2023-10-25