สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]
.............................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมตอแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]
.............................................................................................................................................
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]
.............................................................................................................................................
เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]
.............................................................................................................................................