วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง(เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัทล์คอนกรีต)สายทางบร.ถ.128-010(ตรอกจันทร์)บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน1รายการ(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายทางถนนภายในตำบลบุโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน3เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน2รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน14รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวน1เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน16รายการ(ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน6รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง