วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายางตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน3รายการตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 6(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 13รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จำนวน 5 ราย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธฺิ์เขตเลือกตั้งที่ 6(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง)สายบร.ถ.128-014(SML)บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายบร.ถ.128-086(มาบเกรด)บ้านบุโพธิ์ หมูที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูสระหนองแวงใหญ่บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบุโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุกทางหลวงท้องถิ่นสายบร.ถ.128-001ช่วงบ้านหนองแวงงามหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุกทางหลวงท้อวถิ่นสายบร.ถ.128-045บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง